initial order

initial order là gì? Ý nghĩa của từ initial order mt.lệnh ban đầu

  • initial order là gì ?

  • Ý nghĩa của từ initial order là gì ?
  • initial order là gì trong toán học ?
  • initial order dịch
  • initial order dictionary
  • initial order là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ initial order trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ initial order trong toán học
  • initial order tiếng việt là gì ?
  • What is initial order in english ?