initial line

initial line là gì? Ý nghĩa của từ initial line đường ban đầu

  • initial line là gì ?

  • Ý nghĩa của từ initial line là gì ?
  • initial line là gì trong toán học ?
  • initial line dịch
  • initial line dictionary
  • initial line là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ initial line trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ initial line trong toán học
  • initial line tiếng việt là gì ?
  • What is initial line in english ?