initial input routine

initial input routine là gì? Ý nghĩa của từ initial input routine chương trình đưa vào lúc đầu

  • initial input routine là gì ?

  • Ý nghĩa của từ initial input routine là gì ?
  • initial input routine là gì trong toán học ?
  • initial input routine dịch
  • initial input routine dictionary
  • initial input routine là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ initial input routine trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ initial input routine trong toán học
  • initial input routine tiếng việt là gì ?
  • What is initial input routine in english ?