initial ignorance

initial ignorance là gì? Ý nghĩa của từ initial ignorance sự không biết ban đầu

  • initial ignorance là gì ?

  • Ý nghĩa của từ initial ignorance là gì ?
  • initial ignorance là gì trong toán học ?
  • initial ignorance dịch
  • initial ignorance dictionary
  • initial ignorance là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ initial ignorance trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ initial ignorance trong toán học
  • initial ignorance tiếng việt là gì ?
  • What is initial ignorance in english ?