initial function

initial function là gì? Ý nghĩa của từ initial function log.nguyên hàm

  • initial function là gì ?

  • Ý nghĩa của từ initial function là gì ?
  • initial function là gì trong toán học ?
  • initial function dịch
  • initial function dictionary
  • initial function là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ initial function trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ initial function trong toán học
  • initial function tiếng việt là gì ?
  • What is initial function in english ?