inhibitory

inhibitory là gì? Ý nghĩa của từ inhibitory trễ, cản

  • inhibitory là gì ?

  • Ý nghĩa của từ inhibitory là gì ?
  • inhibitory là gì trong toán học ?
  • inhibitory dịch
  • inhibitory dictionary
  • inhibitory là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ inhibitory trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ inhibitory trong toán học
  • inhibitory tiếng việt là gì ?
  • What is inhibitory in english ?