inherit

inherit là gì? Ý nghĩa của từ inherit thừa hưởng, kế tục

  • inherit là gì ?

  • Ý nghĩa của từ inherit là gì ?
  • inherit là gì trong toán học ?
  • inherit dịch
  • inherit dictionary
  • inherit là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ inherit trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ inherit trong toán học
  • inherit tiếng việt là gì ?
  • What is inherit in english ?