infinitesimal

infinitesimal là gì? Ý nghĩa của từ infinitesimal vi phân, vô cùng bé

  • infinitesimal là gì ?

  • Ý nghĩa của từ infinitesimal là gì ?
  • infinitesimal là gì trong toán học ?
  • infinitesimal dịch
  • infinitesimal dictionary
  • infinitesimal là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ infinitesimal trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ infinitesimal trong toán học
  • infinitesimal tiếng việt là gì ?
  • What is infinitesimal in english ?