inferior

inferior là gì? Ý nghĩa của từ inferior dưới, xấu, kém

  • inferior là gì ?

  • Ý nghĩa của từ inferior là gì ?
  • inferior là gì trong toán học ?
  • inferior dịch
  • inferior dictionary
  • inferior là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ inferior trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ inferior trong toán học
  • inferior tiếng việt là gì ?
  • What is inferior in english ?