inexact

inexact là gì? Ý nghĩa của từ inexact không chính xác, sai

  • inexact là gì ?

  • Ý nghĩa của từ inexact là gì ?
  • inexact là gì trong toán học ?
  • inexact dịch
  • inexact dictionary
  • inexact là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ inexact trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ inexact trong toán học
  • inexact tiếng việt là gì ?
  • What is inexact in english ?