indirect sampling

indirect sampling là gì? Ý nghĩa của từ indirect sampling sự lấy mẫu gián tiếp

  • indirect sampling là gì ?

  • Ý nghĩa của từ indirect sampling là gì ?
  • indirect sampling là gì trong toán học ?
  • indirect sampling dịch
  • indirect sampling dictionary
  • indirect sampling là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ indirect sampling trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ indirect sampling trong toán học
  • indirect sampling tiếng việt là gì ?
  • What is indirect sampling in english ?