indecomposable representation

indecomposable representation là gì? Ý nghĩa của từ indecomposable representation đs.biểu diễn không phân tích được

  • indecomposable representation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ indecomposable representation là gì ?
  • indecomposable representation là gì trong toán học ?
  • indecomposable representation dịch
  • indecomposable representation dictionary
  • indecomposable representation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ indecomposable representation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ indecomposable representation trong toán học
  • indecomposable representation tiếng việt là gì ?
  • What is indecomposable representation in english ?