in the concrete

in the concrete là gì? Ý nghĩa của từ in the concrete một cách sự thể

  • in the concrete là gì ?

  • Ý nghĩa của từ in the concrete là gì ?
  • in the concrete là gì trong toán học ?
  • in the concrete dịch
  • in the concrete dictionary
  • in the concrete là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ in the concrete trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ in the concrete trong toán học
  • in the concrete tiếng việt là gì ?
  • What is in the concrete in english ?