improved value

improved value là gì? Ý nghĩa của từ improved value giá trị đã hiệu chỉnh

  • improved value là gì ?

  • Ý nghĩa của từ improved value là gì ?
  • improved value là gì trong toán học ?
  • improved value dịch
  • improved value dictionary
  • improved value là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ improved value trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ improved value trong toán học
  • improved value tiếng việt là gì ?
  • What is improved value in english ?