impact test

impact test là gì? Ý nghĩa của từ impact test thí nghiệm xung kích

  • impact test là gì ?

  • Ý nghĩa của từ impact test là gì ?
  • impact test là gì trong toán học ?
  • impact test dịch
  • impact test dictionary
  • impact test là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ impact test trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ impact test trong toán học
  • impact test tiếng việt là gì ?
  • What is impact test in english ?