impact

impact là gì? Ý nghĩa của từ impact va, va chạm

  • impact là gì ?

  • Ý nghĩa của từ impact là gì ?
  • impact là gì trong toán học ?
  • impact dịch
  • impact dictionary
  • impact là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ impact trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ impact trong toán học
  • impact tiếng việt là gì ?
  • What is impact in english ?