immediate predecessor

immediate predecessor là gì? Ý nghĩa của từ immediate predecessor phần tử ngay trước

  • immediate predecessor là gì ?

  • Ý nghĩa của từ immediate predecessor là gì ?
  • immediate predecessor là gì trong toán học ?
  • immediate predecessor dịch
  • immediate predecessor dictionary
  • immediate predecessor là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ immediate predecessor trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ immediate predecessor trong toán học
  • immediate predecessor tiếng việt là gì ?
  • What is immediate predecessor in english ?