imaginary sphere

imaginary sphere là gì? Ý nghĩa của từ imaginary sphere hình cầu ảo

  • imaginary sphere là gì ?

  • Ý nghĩa của từ imaginary sphere là gì ?
  • imaginary sphere là gì trong toán học ?
  • imaginary sphere dịch
  • imaginary sphere dictionary
  • imaginary sphere là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ imaginary sphere trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ imaginary sphere trong toán học
  • imaginary sphere tiếng việt là gì ?
  • What is imaginary sphere in english ?