illuminance

illuminance là gì? Ý nghĩa của từ illuminance vl./tính, sự/ chiếu sáng

  • illuminance là gì ?

  • Ý nghĩa của từ illuminance là gì ?
  • illuminance là gì trong toán học ?
  • illuminance dịch
  • illuminance dictionary
  • illuminance là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ illuminance trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ illuminance trong toán học
  • illuminance tiếng việt là gì ?
  • What is illuminance in english ?