hypersonic flow

hypersonic flow là gì? Ý nghĩa của từ hypersonic flow dòng siêu âm

  • hypersonic flow là gì ?

  • Ý nghĩa của từ hypersonic flow là gì ?
  • hypersonic flow là gì trong toán học ?
  • hypersonic flow dịch
  • hypersonic flow dictionary
  • hypersonic flow là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ hypersonic flow trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ hypersonic flow trong toán học
  • hypersonic flow tiếng việt là gì ?
  • What is hypersonic flow in english ?