hydrostatic pressure

hydrostatic pressure là gì? Ý nghĩa của từ hydrostatic pressure áp lực thủy tĩnh

  • hydrostatic pressure là gì ?

  • Ý nghĩa của từ hydrostatic pressure là gì ?
  • hydrostatic pressure là gì trong toán học ?
  • hydrostatic pressure dịch
  • hydrostatic pressure dictionary
  • hydrostatic pressure là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ hydrostatic pressure trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ hydrostatic pressure trong toán học
  • hydrostatic pressure tiếng việt là gì ?
  • What is hydrostatic pressure in english ?