honeycomb

honeycomb là gì? Ý nghĩa của từ honeycomb hình tổ ong

  • honeycomb là gì ?

  • Ý nghĩa của từ honeycomb là gì ?
  • honeycomb là gì trong toán học ?
  • honeycomb dịch
  • honeycomb dictionary
  • honeycomb là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ honeycomb trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ honeycomb trong toán học
  • honeycomb tiếng việt là gì ?
  • What is honeycomb in english ?