homothetic trial

homothetic trial là gì? Ý nghĩa của từ homothetic trial tam giác vị tự

  • homothetic trial là gì ?

  • Ý nghĩa của từ homothetic trial là gì ?
  • homothetic trial là gì trong toán học ?
  • homothetic trial dịch
  • homothetic trial dictionary
  • homothetic trial là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ homothetic trial trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ homothetic trial trong toán học
  • homothetic trial tiếng việt là gì ?
  • What is homothetic trial in english ?