homothetic transformation

homothetic transformation là gì? Ý nghĩa của từ homothetic transformation phép vị tự

  • homothetic transformation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ homothetic transformation là gì ?
  • homothetic transformation là gì trong toán học ?
  • homothetic transformation dịch
  • homothetic transformation dictionary
  • homothetic transformation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ homothetic transformation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ homothetic transformation trong toán học
  • homothetic transformation tiếng việt là gì ?
  • What is homothetic transformation in english ?