homothetic axis

homothetic axis là gì? Ý nghĩa của từ homothetic axis trục vị tự

  • homothetic axis là gì ?

  • Ý nghĩa của từ homothetic axis là gì ?
  • homothetic axis là gì trong toán học ?
  • homothetic axis dịch
  • homothetic axis dictionary
  • homothetic axis là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ homothetic axis trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ homothetic axis trong toán học
  • homothetic axis tiếng việt là gì ?
  • What is homothetic axis in english ?