homomorph

homomorph là gì? Ý nghĩa của từ homomorph đồng cấu

  • homomorph là gì ?

  • Ý nghĩa của từ homomorph là gì ?
  • homomorph là gì trong toán học ?
  • homomorph dịch
  • homomorph dictionary
  • homomorph là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ homomorph trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ homomorph trong toán học
  • homomorph tiếng việt là gì ?
  • What is homomorph in english ?