homographic function

homographic function là gì? Ý nghĩa của từ homographic function hàm đơn ứng

  • homographic function là gì ?

  • Ý nghĩa của từ homographic function là gì ?
  • homographic function là gì trong toán học ?
  • homographic function dịch
  • homographic function dictionary
  • homographic function là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ homographic function trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ homographic function trong toán học
  • homographic function tiếng việt là gì ?
  • What is homographic function in english ?