hinged support

hinged support là gì? Ý nghĩa của từ hinged support giá gồi bản lề

  • hinged support là gì ?

  • Ý nghĩa của từ hinged support là gì ?
  • hinged support là gì trong toán học ?
  • hinged support dịch
  • hinged support dictionary
  • hinged support là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ hinged support trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ hinged support trong toán học
  • hinged support tiếng việt là gì ?
  • What is hinged support in english ?