hierarchy

hierarchy là gì? Ý nghĩa của từ hierarchy trật tự, đẳng cấp

  • hierarchy là gì ?

  • Ý nghĩa của từ hierarchy là gì ?
  • hierarchy là gì trong toán học ?
  • hierarchy dịch
  • hierarchy dictionary
  • hierarchy là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ hierarchy trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ hierarchy trong toán học
  • hierarchy tiếng việt là gì ?
  • What is hierarchy in english ?