heteoscedastic

heteoscedastic là gì? Ý nghĩa của từ heteoscedastic tk.có phương sai thực sự phụ thuộc vào một biến ngẫu nhiên khác

  • heteoscedastic là gì ?

  • Ý nghĩa của từ heteoscedastic là gì ?
  • heteoscedastic là gì trong toán học ?
  • heteoscedastic dịch
  • heteoscedastic dictionary
  • heteoscedastic là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ heteoscedastic trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ heteoscedastic trong toán học
  • heteoscedastic tiếng việt là gì ?
  • What is heteoscedastic in english ?