heritable

heritable là gì? Ý nghĩa của từ heritable di truyền được

  • heritable là gì ?

  • Ý nghĩa của từ heritable là gì ?
  • heritable là gì trong toán học ?
  • heritable dịch
  • heritable dictionary
  • heritable là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ heritable trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ heritable trong toán học
  • heritable tiếng việt là gì ?
  • What is heritable in english ?