helix

helix là gì? Ý nghĩa của từ helix đường đinh ốc; đường cong có độ lệch không đổi

  • helix là gì ?

  • Ý nghĩa của từ helix là gì ?
  • helix là gì trong toán học ?
  • helix dịch
  • helix dictionary
  • helix là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ helix trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ helix trong toán học
  • helix tiếng việt là gì ?
  • What is helix in english ?