heavy duty

heavy duty là gì? Ý nghĩa của từ heavy duty xib.chế độ nặng

  • heavy duty là gì ?

  • Ý nghĩa của từ heavy duty là gì ?
  • heavy duty là gì trong toán học ?
  • heavy duty dịch
  • heavy duty dictionary
  • heavy duty là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ heavy duty trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ heavy duty trong toán học
  • heavy duty tiếng việt là gì ?
  • What is heavy duty in english ?