harmonic ratio

harmonic ratio là gì? Ý nghĩa của từ harmonic ratio tỷ số điều hòa

  • harmonic ratio là gì ?

  • Ý nghĩa của từ harmonic ratio là gì ?
  • harmonic ratio là gì trong toán học ?
  • harmonic ratio dịch
  • harmonic ratio dictionary
  • harmonic ratio là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ harmonic ratio trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ harmonic ratio trong toán học
  • harmonic ratio tiếng việt là gì ?
  • What is harmonic ratio in english ?