hardness

hardness là gì? Ý nghĩa của từ hardness vl.độ rắn, độ cứng

  • hardness là gì ?

  • Ý nghĩa của từ hardness là gì ?
  • hardness là gì trong toán học ?
  • hardness dịch
  • hardness dictionary
  • hardness là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ hardness trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ hardness trong toán học
  • hardness tiếng việt là gì ?
  • What is hardness in english ?