handling

handling là gì? Ý nghĩa của từ handling mt.điều khiển, xử lý, chỉnh lý

  • handling là gì ?

  • Ý nghĩa của từ handling là gì ?
  • handling là gì trong toán học ?
  • handling dịch
  • handling dictionary
  • handling là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ handling trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ handling trong toán học
  • handling tiếng việt là gì ?
  • What is handling in english ?