half open cube

half open cube là gì? Ý nghĩa của từ half open cube lập phương nửa mở

  • half open cube là gì ?

  • Ý nghĩa của từ half open cube là gì ?
  • half open cube là gì trong toán học ?
  • half open cube dịch
  • half open cube dictionary
  • half open cube là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ half open cube trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ half open cube trong toán học
  • half open cube tiếng việt là gì ?
  • What is half open cube in english ?