half-module

half-module là gì? Ý nghĩa của từ half-module đs.nửa môđun đặt trong môđun

  • half-module là gì ?

  • Ý nghĩa của từ half-module là gì ?
  • half-module là gì trong toán học ?
  • half-module dịch
  • half-module dictionary
  • half-module là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ half-module trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ half-module trong toán học
  • half-module tiếng việt là gì ?
  • What is half-module in english ?