half-line

half-line là gì? Ý nghĩa của từ half-line gt.nửa đường thẳng, nửa tia

  • half-line là gì ?

  • Ý nghĩa của từ half-line là gì ?
  • half-line là gì trong toán học ?
  • half-line dịch
  • half-line dictionary
  • half-line là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ half-line trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ half-line trong toán học
  • half-line tiếng việt là gì ?
  • What is half-line in english ?