grate

grate là gì? Ý nghĩa của từ grate kỹ.mạng, lưới, cách từ

  • grate là gì ?

  • Ý nghĩa của từ grate là gì ?
  • grate là gì trong toán học ?
  • grate dịch
  • grate dictionary
  • grate là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ grate trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ grate trong toán học
  • grate tiếng việt là gì ?
  • What is grate in english ?