graduation

graduation là gì? Ý nghĩa của từ graduation sự chia độ, sự chia đường cong theo các điểm; đs. sự phân bậc; sự phong học vị; sự tốt nghiệp

  • graduation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ graduation là gì ?
  • graduation là gì trong toán học ?
  • graduation dịch
  • graduation dictionary
  • graduation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ graduation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ graduation trong toán học
  • graduation tiếng việt là gì ?
  • What is graduation in english ?