gradient of a function

gradient of a function là gì? Ý nghĩa của từ gradient of a function građiên của một hàm

  • gradient of a function là gì ?

  • Ý nghĩa của từ gradient of a function là gì ?
  • gradient of a function là gì trong toán học ?
  • gradient of a function dịch
  • gradient of a function dictionary
  • gradient of a function là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ gradient of a function trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ gradient of a function trong toán học
  • gradient of a function tiếng việt là gì ?
  • What is gradient of a function in english ?