gradient

gradient là gì? Ý nghĩa của từ gradient vl.građiên của một hàm

  • gradient là gì ?

  • Ý nghĩa của từ gradient là gì ?
  • gradient là gì trong toán học ?
  • gradient dịch
  • gradient dictionary
  • gradient là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ gradient trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ gradient trong toán học
  • gradient tiếng việt là gì ?
  • What is gradient in english ?