grade

grade là gì? Ý nghĩa của từ grade lớp, bậc, hạng; giá trị của các hàm phân phối; độ dốc (đường cong); grat (đơn vị đo góc)

  • grade là gì ?

  • Ý nghĩa của từ grade là gì ?
  • grade là gì trong toán học ?
  • grade dịch
  • grade dictionary
  • grade là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ grade trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ grade trong toán học
  • grade tiếng việt là gì ?
  • What is grade in english ?