gnomon

gnomon là gì? Ý nghĩa của từ gnomon cọc đo giờ, cọc đồng hồ mặt trời

  • gnomon là gì ?

  • Ý nghĩa của từ gnomon là gì ?
  • gnomon là gì trong toán học ?
  • gnomon dịch
  • gnomon dictionary
  • gnomon là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ gnomon trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ gnomon trong toán học
  • gnomon tiếng việt là gì ?
  • What is gnomon in english ?