glued

glued là gì? Ý nghĩa của từ glued sự dán

  • glued là gì ?

  • Ý nghĩa của từ glued là gì ?
  • glued là gì trong toán học ?
  • glued dịch
  • glued dictionary
  • glued là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ glued trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ glued trong toán học
  • glued tiếng việt là gì ?
  • What is glued in english ?