global dimension

global dimension là gì? Ý nghĩa của từ global dimension số chiều trên toàn trục

  • global dimension là gì ?

  • Ý nghĩa của từ global dimension là gì ?
  • global dimension là gì trong toán học ?
  • global dimension dịch
  • global dimension dictionary
  • global dimension là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ global dimension trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ global dimension trong toán học
  • global dimension tiếng việt là gì ?
  • What is global dimension in english ?