girder

girder là gì? Ý nghĩa của từ girder dầm, xà ngang

  • girder là gì ?

  • Ý nghĩa của từ girder là gì ?
  • girder là gì trong toán học ?
  • girder dịch
  • girder dictionary
  • girder là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ girder trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ girder trong toán học
  • girder tiếng việt là gì ?
  • What is girder in english ?