gibbous

gibbous là gì? Ý nghĩa của từ gibbous lồi

  • gibbous là gì ?

  • Ý nghĩa của từ gibbous là gì ?
  • gibbous là gì trong toán học ?
  • gibbous dịch
  • gibbous dictionary
  • gibbous là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ gibbous trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ gibbous trong toán học
  • gibbous tiếng việt là gì ?
  • What is gibbous in english ?