geometric mean

geometric mean là gì? Ý nghĩa của từ geometric mean trung bình nhân

  • geometric mean là gì ?

  • Ý nghĩa của từ geometric mean là gì ?
  • geometric mean là gì trong toán học ?
  • geometric mean dịch
  • geometric mean dictionary
  • geometric mean là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ geometric mean trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ geometric mean trong toán học
  • geometric mean tiếng việt là gì ?
  • What is geometric mean in english ?